Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NKG Nürnberger Kompressoren GmbH
Diebacher Str. 11d 90449 Nürnberg

SKLAD:
NKG GmbH

U Svratky 1727, 666 01 Tišnov

Diebacher Str. 11d 90449 Nürnberg

Mobil: +420 736 414 731

DE322025442

Platné od: 20. 01. 2022

1. Definice

1.1 Kupní smlouva NKG GmbH

Kupní smlouva NKG GmbH. (dále jen „Kupní smlouva“) definuje základní podmínky spolupráce mezi kupujícím a prodávajícím. Tuto smlouvu doplňují tyto Obchodní podmínky Import-sport s. r. o.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na www stránkách prodávajícího () v rámci sítě internet a dále jsou k dispozici v provozovně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

1.3 Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa: Diebacher Str. 11D 90449 Nürnberg 

Sklad:

NKG U Svratky 1727, 666 01 Tišnov
NKG Diebacher Str. 11D 90449 Nürnberg 

Mobil: +420 736 414 731

E-mail: info@nkg-kompresory.cz 

Internet: www.nkg-kompresory.cz

 

1.4 Kupující

Kupujícím se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění k provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, respektive velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod smíšeným zbožím nebo v oblasti pronájmu sportovního zboží či poskytování služeb třetím osobám v oblasti sportovního zboží a provozující činnost spojenou s prodejem sportovního zboží, pronájmem sportovního zboží nebo poskytováním služeb v oblasti sportovního zboží. Ve specifických případech, zejména za účelem zajištění reklamy a propagace zboží prodávajícího nebo za účelem zajištění sportovní činnosti konkrétních subjektů, se kupujícím může stát i subjekt výslovně nesplňující výše uvedené podmínky. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.5 Kupní ceny

Kupní ceny jsou aktuální ceny pro kupujícího. Tyto ceny jsou zveřejňovány v ceníku a na www.import-sport.com stránkách prodávajícího. Prodávající seznámí kupujícího na požádání s ceníkem. Ve specifických případech může ceny některých produktů určovat samostatná smlouva.

Ceník obsahuje zpravidla tzv. doporučenou maloobchodní cenu (MOC), která je považována za orientační a nezávaznou. Prodávající si vyhrazuje právo tuto cenu používat při reklamě a propagaci výrobků jako orientační cenu výrobků pro konečné spotřebitele.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupních cen. Pokud kupující cenu neuvede, má se za to, že je sjednána kupní cena podle aktuálního ceníku prodávajícího, a to s uplatněním slev příslušejících kupujícímu podle těchto Obchodních podmínek.

Dojde-li mezi datem objednání a dodání zboží k zvýšení celních, daňových či jiných státem stanovených sazeb, dojde-li k jinému zatížení ceny státem nebo dojde-li k více než 10% zvýšení kurzu devizy prodej dle denního kurzovního lístku vydaného bankou Česká spořitelna a. s. u alespoň jedné z těchto zahraničních měn – EUR, USD – vůči kurzu české koruny platnému ke dni vydání ceníku, je prodávající oprávněn zvýšit kupní cenu v závislosti na takovém zvýšení nákladů na pořízení zboží.

1.6 Finanční podmínky

1.6.1 Úhrada

Datem úhrady se rozumí datum připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.


a. platba v hotovosti při nákupu,
b. platba předem bankovním převodem:

Ceská spořitelnačíslo účtu: CZ7208000000004939598023, BIC GIBACZPX

c. platba přes internetové rozhraní banky,

d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce ),
e. platba na fakturu se splatností

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.6.2 Úrok z prodlení

V případě pozdní úhrady faktury kupujícím (v případě úhrady po datu splatnosti) bude účtovat prodávající kupujícímu automaticky úrok z prodlení ve výši 0,03% denně(10,95% ročně) počínaje 3. dnem prodlení.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví NKG GmbH., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

2. Informace

2.1 Internetový server prodávajícího

Internetový server prodávajícího (www.nkg-kompresory.cz) poskytuje na svých stránkách především informace o aktuálním sortimentu, cenách a další potřebné informace.

2.2 Osobní a telefonické informace

Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je možno získat prostřednictvím e-shopu: import-sport.com nebo telefonickém kontaktu: +420 736 494 949. Kontakty jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího. Před návštěvou provozovny prodávajícího je třeba, aby si kupující sjednal předem termín.

2.3 Informační servis

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu reklamní a obchodní informace, a to i bez předchozí žádosti kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním reklamních a obchodních informací, a to všemi obvyklými způsoby (poštou, faxem, e-mailem, prostřednictvím zpráv SMS apod.) .

2.4 Informace o kupujícím

Kupující během obchodní spolupráce poskytuje prodávajícímu různé údaje obchodního charakteru. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího, k realizaci jeho objednávek a k vzájemné komunikaci. Kupující souhlasí se shromažďováním některých údajů o něm a jeho nákupech.

2.3 Ochrana proti padělkům a související trestné činnosti

2.3.1 Exkluzivita prodávajícího

Prodávající je výhradním dovozcem zboží značky ALUP, Airpress, SCC, Pneumatech pro ČR a SR.

2.3.2 Součinnost kupujícího

Na trhu se může vyskytnout zboží padělané, získané trestnou činností či neoprávněně dovezené. Takové zboží nemusí vykazovat ochranné prvky a může se lišit svým provedením, kvalitou, technickými parametry a cenou. V případě jakýchkoli pochybností o pravosti zboží nebo jeho původu či v případě nabídky zboží od jiného subjektu, než je prodávající nebo jím pověřený distributor, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a poskytnout mu maximální možnou součinnost.

2.4 Nabídky, objednávky a dodávky

2.4.1 Nabídka

V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky kupujícího.

2.4.2 Objednávka

2.4.2.1 Platnost objednávky

Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavírány na základě jednotlivých objednávek. Smlouva je uzavřena poté, co prodávající potvrdí objednávku kupujícího písemnou či elektronickou formou, či tím, že kupující zboží převezme. Dokladem o uzavření jednotlivé kupní smlouvy nechť je potvrzená objednávka nebo kupujícím potvrzená faktura nebo doklad o předání zboží dopravci. Kupující odpovídá za to, že jednotlivé objednávky budou vystavovány jím zplnomocněnými osobami.

2.4.2.2 Způsob objednávání

Zboží lze objednat:

 • na www stránkách prodávajícího nebo na adrese info@nkg-kompressory.cz 

 • telefonicky: +420 736 494 949

 • poštou na adresu prodávajícího:

 • NKG Nürnberger Kompressoren GmbH.
  Diebacher Str. 11d
  90449 Nürnberg 

Objednávky takto vystavené musí obsahovat následující základní informace:

 • obchodní informace o kupujícím

 • referenční číslo objednávky kupujícího

 • kontaktní osobu kupujícího

 • způsob dodání a dodací adresu

 • název objednaného zboží a počty kusů

  2.4.2.3 Kompletní objednávka

Na základě požadavku kupujícího je možné objednávku definovat jako kompletní. V takovém případě není objednávka expedována po částech, ale až po zajištění všech jejich položek v požadovaných množstvích. V opačném případě je prodávající oprávněn k realizaci dílčích dodávek.

2.4.2.4 Minimální hodnota objednávky

Minimální hodnota objednávky je stanovena podle minimálního odběru zboží, který je uveden na stránkách a v ceníku.

2.4.2.5 Zrušení objednávky

V případě, že kupující je nucen zrušit objednávku u prodávajícího, musí tak učinit faxem, poštou nebo e-mailem. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu penále ve výši 20 % z objemu objednávky v případě, že ke zrušení dojde později než do konce pracovní doby v den objednání.

 

3. Dodání zboží

3.1 Termín dodání

Termín dodání, pokud je dohodnut, musí být vyznačen na objednávce. Prodávající je oprávněn zboží dodat o 4 týdny dříve nebo později, než je uvedeno v objednávce.

3.2 Dodávka prostřednictvím dopravce

Zboží je dodáváno společností PPL. Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Náklady na dopravu jsou účtovany podle aktuálního ceníku dle dopravce PPL. Pro maloobchodní zákazníky je dopravné a balné 99,- Kč. Doprava Vám bude účtována podle množství balíků. 

3.3 Dodávka na dobírku

Kupující může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí – tzv. na dobírku, zde je účtován poplatek dle aktuálního ceníku PPl. V takovém případě uhradí kupující kupní cenu při převzetí zboží pracovníkovi dopravní společnosti, smluvně vázané s prodejcem.

3.4 Expresní odběr na skladě

Po předchozím sjednání termínu je možné si zboží osobně vyzvednout přímo ze skladu prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat prodávajícího svou totožnost občanským průkazem nebo pasem.

3.5 Pozastavení dodávek

Prodávající pozastaví dodávky kupujícímu v případě, kdy kupující má alespoň jednu neuhrazenou fakturu po datu splatnosti. V tomto případě dochází ke ztrátě pořadí u všech otevřených objednávek. Není umožněn odběr zboží a další odběry jsou povoleny až po uhrazení všech faktur po splatnosti. Prodávající není odpovědný za problémy způsobené pozastavením dodávek kupujícímu.

3.6 Převzetí dodávky

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky. Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kontroluje kupující věcný stav dodávky oproti faktuře. Pokud obsah dodávky neodpovídá faktuře, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek.

Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska prodávajícího na obalu, je tuto skutečnost kupující povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek a současně ihned písemně, faxem nebo e-mailem informovat prodávajícího. Kupující je v takovém případě povinen za přítomnosti pracovníka dopravce zkontrolovat obsah zásilky dle přiložené faktury. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti faktuře a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek.

Pokud kupující převzal zásilku v neporušeném obalu, je povinen zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiložené faktury nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen ihned písemně, faxem nebo e-mailem informovat prodávajícího.

V případě, že tak kupující neučiní, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad dodávky.

 

4. Vrácení zboží

Pokud dodané zboží neodpovídá objednávce nebo ze strany prodávajícího nebyly poskytnuty podmínky vyplývající z Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek, je kupující oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 5. kalendářního dne bylo přijato na skladě prodávajícího.

Na vrácené zboží prodávající vystaví do 7 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis.

Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 20 % z ceny vráceného zboží.

 

5. Reklamace

5.1 Předání reklamovaného zboží

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na adresu prodávajícího. Náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží bude do reklamačního řízení přijato jen v případě, že bude čisté, zaslané v originálním obalu a s příslušenstvím. Zboží je nutné doručit s řádně vyplněným reklamačním formulářem, na kterém bude uvedeno:

 • adresa kupujícího

 • kontakt na odpovědnou osobu

 • přesný popis zboží

 • přesný popis závady a jejího vzniku

 • datum nákupu zboží

 • datum prodeje zboží konečnému spotřebiteli

 • datum uplatnění reklamace.

V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude zaslána zpět.

5.2 Záruční lhůta

Záruka na zboží prodávajícího je 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli, ne však déle než 36 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Dokladem o prodeji konečnému spotřebiteli nebo odběrateli kupujícího nechť je paragon nebo jiný účetní doklad.

5.3 Reklamace zboží v záruce

Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen zaslat kupujícímu zboží nové nebo vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené Produkty záruku výrobce v délce vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelné pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn, vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidace výrobce.

 

6. Slevy, bonusy a obvyklé splatnosti faktur

6.1 Obratovou slevu poskytuje prodávající kupujícímu z platných doporučených maloobchodních cen (MOC) uvedených v ceníku prodávajícího individuálně na základě interního systému, a to zejména v závislosti na obratu dosaženém kupujícím v předchozím kalendářním roce. V případě akčních slev nebo výprodejů může být na konkrétní zboží výše obratové slevy prodávajícím jednorázově zvýšena. Slevy a slevové kupony se vzthují na zboží ne na dopravu zboží.

6.2 Obvyklou splatnost faktur stanovuje prodávající kupujícímu individuálně na základě interního systému, a to zejména v závislosti na výši obratu dosaženém kupujícím v předchozím kalendářním roce.

 

7. Ochrana osobních dat

7.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOOÚ“), a to v databázi Prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 ZoOOÚ. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

7.2 V případě, že si Kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v databázi Prodávajícího, může o 'vymazání' z databáze zažádat elektronicky na el. adrese: info@nkg-kompresory.cz, kde musí uvést plné znění registrace (včetně přístupového jména a hesla), kterou chce zrušit. Pro následné objednávky však bude nutné provést opět registraci jako nový kupující.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 11. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.import-sport.com.